گاهی...


آنقدر دلم هوایت را میکند

که شک میکنم

به اینکه این دل مال من است

یا "تو"...


دلمــــ را کهـــ مرور ميکنــــم تمامــ آטּ از آטּ توستـــ


فقـط نقطهــ ای از آטּ خودمـــ …


رویــــ آטּ نقطهـــ هم ميخ ميکوبــــمـــ …


و قابــــ عکـــس ♥تــو♥ را می آویـــزمـــ …زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید

که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد

یک امید قلبی به تو گوید که

هنوز خدا هستخـیــالــت راحت

من همــان مـنـم!!!

هنوزم هم در این شب های بی خــوابی و بی خـاطــره

میان این کــوچه های تاریــک پرسه می زنم

اما به هیچ ستـــاره دیگری سلام نخواهم کرد

خیــالت راحـــت ! ! !

من وفا دار احساسم هستم . . . !

 

مـــن تورا دوســــ♥ــت داشتم !!


و ت
عـــآدَٺ مــــے ڪــُنـَـــم :

بــہ دآشــٺـــَـטּ چــیـــزے وَ سـِپـَـس نـَـدآشـٺـَـنـَــش

بــہ بـــودَטּ ڪــَـســـے وَ ســِـپـَـس بـــہ نــَبــودَنـــَــش

ٺــَــنــہــآ عــآدَٺ مــے ڪـُـنــَـمــ . . .

اَمــآ فــَـرآمــوش نـــہ . . . ! !


گاهی شعر سراغم را میگیرد ؛


گاهی ...


هوای تو !


فرقی نمیکند . . . .


هر دو


ختم میشوند به دلتنگی من !!

مـن تنــها . . . مخلوق خـدا هسـتم کــﮧ . . .


روز مـرگم را مـے دانــم . . .!


کـافـے است . . " ت♥

 

 

 

ای اشک دوباره در دلم درد شدی / تا دیده ی من رسیدی و سرد شدی
 
 
از کودکی ام هر آن زمان خواستمت / گفتند دگر گریه نکن مرد شدی
- زندگی بی تو هرگز
2019 All rights reserved. ©